Stowarzyszenie działa od 2002 roku

admin

Sąd Koleżeński

Sąd Koleżeński orzeka w składzie co najmniej trzyosobowym, w tym przy udziale Przewodniczącego lub jego zastępcy. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem każdej stronie prawa do obrony, a tekże odwołania się do Walnego Zebrania Członków.

Anna CHRZANOWSKA

Henryk KRAWCZYK

Bronisław KUREK

Alicja MILCZAREK

Andrzej OSINIAK

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna jest władzą stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

Robert LISOWSKI

Karol PAPISZ

Urszula STOCHEL

 

Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia Porozumienie Podkrakowskie został wybrany na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia
w dniu 27 czerwca 2016 r.
Kadencja Zarządu trwa 4 lata. Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków oraz reprezentuje stowarzyszenie na zewnątrz. Zarząd Stowarzyszenie ponosi odpowiedzialność za swą działalność przed Walnym Zebraniem Członków.Elżbieta
BURTAN
– przewodnicząca –


 

 


Adam
WÓJCIK
wiceprzewodniczący


Jerzy
CYWICKI
sekretarz


Andrzej
KRAWCZYK
skarbnik

 


Wacław
GREGORCZYK


Janina
GRELA

Paweł
KOLASA

Janina
LASOŃ

Tadeusz
NABAGŁO

Piotr
PIOTROWSKI

 

Józef
RYSAK

Rejestracja

19 sierpnia 2008 r Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia dokonał wpisu naszego Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego zatwierdzając tym samym zmiany w Statucie i skład władz Stowarzyszenia.

 

Dokumenty rejestracyjne:

   

Biuletyn

Pierwszy, inauguracyjny numer Biuletynu Porozumienia Podkrakowskiego został wydany jesienią 2008 roku.

Jego wersja elektroniczna jest do pobrania tutaj.

„To pierwsze wydanie Biuletynu Porozumienia Podkrakowskiego to prawie „partyzantka”. Aby mógł być nadal wydawany potrzebne są od Państwa informacje z terenu. Biuletyn musi żyć życiem mieszkańców, musi o nich pisać i przez nich być czytany, a to już jest zadanie dla nas wszystkich.” – A.Wójcik

 

 


 

Ten numer Biuletynu Porozumienia Podkrakowskiego został wydany w maju 2012 roku.

Biuletyn został wydany z okazji obchodów 10-lecia Stowarzyszenia.

Jego wersja elektroniczna jest do pobrania tutaj.

Stowarzyszenie


Stowarzyszenie Porozumienie Podkrakowskie posiada osobowość prawną.
Siedzibą stowarzyszenia i jego władz jest Zabierzów.
Terenem działalności stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Głównym celem stowarzyszenia jest inicjowanie, wspieranie, utrwalanie i rozwijanie wszelkich działań sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi powiatu krakowskiego i dobrobytowi jego mieszkańców.