Stowarzyszenie działa od 2002 roku

Sprawozdawcze Zebranie Członków Stowarzyszenia

W dniu 30 maja 2011 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie odbyło się zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia Porozumienie Podkrakowskie. Zebraniu przewodniczył Kazimierz Czekaj. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Jan Pamuła – prezes MPL w Balicach i Józef Krzyworzeka – starosta krakowski. Sprawozdanie z pracy Zarządu Stowarzyszenia za rok 2010 złożył Przewodniczący Adam Wójcik. Z protokołem Komisji Rewizyjnej zapoznał zebranych jej przewodniczący – Jerzy Cywicki. Uchwały o przyjęciu i zatwierdzeniu sprawozdań zostały przyjęte jednomyślnie. Zebranie uchwaliło zmianę w statucie dodając zapisy umożliwiające Stowarzyszeniu zorganizowanie Uniwersytety Trzeciego Wieku. Dyskusja nad projektem uchwały o zmianie wysokości oraz ulgach i zwolnieniach ze składek członkowskich ostatecznie ukształtowała treść uchwały, a głosowanie nad jej przyjęciem było jednomyślne. W podsumowaniu zabrali głos: Jan Pamuła, podkreślając rolę portu lotniczego w rozwoju regionu podkrakowskiego oraz Józef Krzyworzeka omawiając współpracę starostwa z gminami powiatu.

Zdjęcia z Zebrania można zobaczyć w galerii – kliknij