Stowarzyszenie działa od 2002 roku

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

W dniu 20 czerwca 2012 r. o godz. 18 .00  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie al. Słowackiego 20 , sala 100 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Porozumienie Podkrakowskie.

Z uwagi na brak quorum w podanym terminie, zebranie odbyło się w drugim terminie, 30 minut później. Zebranie prowadził p. Kazimierz Czekaj.

Obradowano wg. następującego porządku:

1. Otwarcie obrad Zebrania – otwarcia dokonał przewodniczący Zarządu p. Adam Wójcik
2. Wybór przewodniczącego Zebrania – Zebraniu przewodniczył p. Kazimierz Czekaj
3. Wybór sekretarza Zebrania – sekretarzem Zebrania została wybrana p. Lidia Pycińska
4. Wybór komisji skrutacyjnej 
5. Wybór komisji uchwał i wniosków

6. Przedstawienie sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Zarządu – sprawozdanie przedstawił przewodniczący Zarządu p. Adam Wójcik
7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej – sprawozdanie przedstawił przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Jerzy Cywicki
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej  – uchwałę przyjęto jednogłośnie
9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi – uchwałę przyjęto jednogłośnie
10. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu – Przewodniczącym Zarządu został wybrany p. Adam Wójcik
11. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Członków Zarządu – Członkami Zarządu zostali wybrani: Jerzy Cywicki, Andrzej Krawczyk, Łukasz Krupa, Józef Krzyworzeka, Janina Lasoń, Tadeusz Nabagło
12. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej – w skład Komisji Rewizyjnej weszli: Janusz Kołacz, Karol Papisz, Jerzy Rogala
13. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Sądu Koleżeńskiego – w skład Sądu Koleżeńskiego weszli: Andrzej Jaworek, Józef Kruk, Andrzej Osiniak, Urszula Stochel, Kazimierz Woźniczka
14. Podjęcie Uchwały w sprawie nadania godności Członka Honorowego Stowarzyszenia Porozumienie Podkrakowskie – godność Członka Honorowego nadano panu Janowi Pamule
15. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia – nadano uprawnienia dla Zarządu w zakresie decyzji w stosunku do członków niepłacących składek
16. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej oraz ulg i zwolnień od składek – wysokość składki członkowskiej wynosi 5 zł miesięcznie, dla członków będących uczniami, studentami, emerytami lub rencistami składka wynosi 2,50 zł miesięcznie
17. Wolne wnioski
18. Zamknięcie obrad

 

W trakcie obrad złożono podziękowania dla ustępującego Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego za ich dotychczasowe zaangażowanie.