Stowarzyszenie działa od 2002 roku

admin

Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia Porozumienie Podkrakowskie został wybrany na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia
w dniu 4 września 2020 r.
Kadencja Zarządu trwa 4 lata. Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków oraz reprezentuje stowarzyszenie na zewnątrz. Zarząd Stowarzyszenie ponosi odpowiedzialność za swą działalność przed Walnym Zebraniem Członków.

 

 


Elżbieta
BURTAN
– przewodnicząca –

 

Tadeusz
NABAGŁO
wiceprzewodniczący


Jerzy
CYWICKI
sekretarz

Alicja
WÓJCIK
skarbnik


Wacław
GREGORCZYK


Janina
GRELA

Urszula
STOCHEL

Janina
LASOŃ

Andrzej
KRAWCZYK

Tomasz
GWIZDAŁA

Konrad
SZYMACHA

Rejestracja

19 sierpnia 2008 r Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia dokonał wpisu naszego Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego zatwierdzając tym samym zmiany w Statucie i skład władz Stowarzyszenia.

 

Dokumenty rejestracyjne:

   

Biuletyn

Pierwszy, inauguracyjny numer Biuletynu Porozumienia Podkrakowskiego został wydany jesienią 2008 roku.

Jego wersja elektroniczna jest do pobrania tutaj.

„To pierwsze wydanie Biuletynu Porozumienia Podkrakowskiego to prawie „partyzantka”. Aby mógł być nadal wydawany potrzebne są od Państwa informacje z terenu. Biuletyn musi żyć życiem mieszkańców, musi o nich pisać i przez nich być czytany, a to już jest zadanie dla nas wszystkich.” – A.Wójcik

 

 


 

Ten numer Biuletynu Porozumienia Podkrakowskiego został wydany w maju 2012 roku.

Biuletyn został wydany z okazji obchodów 10-lecia Stowarzyszenia.

Jego wersja elektroniczna jest do pobrania tutaj.

Stowarzyszenie


Stowarzyszenie Porozumienie Podkrakowskie posiada osobowość prawną.
Siedzibą stowarzyszenia i jego władz jest Zabierzów.
Terenem działalności stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Głównym celem stowarzyszenia jest inicjowanie, wspieranie, utrwalanie i rozwijanie wszelkich działań sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi powiatu krakowskiego i dobrobytowi jego mieszkańców.

Kim jesteśmy

   „Porozumienie Podkrakowskie jest samorządowym stowarzyszeniem ludzi dobrej woli; tych którzy wierzą, że w lokalnych sprawach decyzje powinny być podejmowane najbliżej ludzi. Przez nas samych, dla nas samych. Są wśród nas obecni przedstawiciele różnych poglądów, opcji, a nawet partii. Niektórzy z nas, delegowani niejako przez samorząd, próbowali nawet zdobyć miejsce w Sejmie, by tam u żródeł stanowienia prawa próbować bronić Polski lokalnej.” – J.Krzyworzeka